Sogne / Munke Bjergby sogn / Tunneldal og fladbakke

Tunneldal og fladbakke

sø
 
Fra sydøst ses den nu udtørrede Munke Bjergby Sø i begyndelsen af 1900-tallet.
Øverst til venstre kirken og til højre husene ved Døjringevej.
 

Der er store terrænforskelle i Munke Bjergby Sogn, hvilket sammen med de mange sandede jorde fortæller os, at der har fundet en kraftig afsmeltning sted ved afslutningen af den sidste istid.
Stor og med smuk natur er den brede mose- og søfyldte dal, der løber fra nord til syd i sognets vestlige del.
Mod nord vest for Vedde og øst for Sømosegård i Tersløse Sogn ser vi mose og især sø – sognegrænsen er her. Moseområdet bliver større vest for Veddegård og øst for Tangegård for at blive til et enormt naturområde med mose og megen bevoksning, jo nærmere vi kommer Munke Bjergby. Her er Eskilstrup Sø og Nørremose med en hel del søvand efter tørvegravning.
Syd for Munke Bjergby finder vi store eng og mosearealer.
Godt sted for gåsekiggere og andre ornitologer. Her er den udtørrede Munke Bjergby Sø og syd for - udensogns - er Bromme Mose.
Hele systemet er udgravet under isen af det rindende vand – det er en tunneldal. Afvandingen finder sted mod syd til Tudeå – den, der møder Vårby Å ved Trelleborg. Det er en del af Sjællands 3.største vandløbssystem på 41 km.
Der er en anden dal imod øst langs Sandlyng Å. Her er også moser, som ses syd for Lilleskovgård, øst for Rude Eskilstrup og med drejning mod vest ved Lillevangsgården. Vandet her løber ud i Sandlyng Å mod nord - altså videre til Åmose Å – Halleby Å – Tissø – og ender også i Storebælt Det er en afløbsrende for issmeltevandet i nordlig retning. 
 
Pastor Oscar Friis og hustru Annine Friis nyder landskabet på deres vej
fra præstegården ned ad Kirkebakkevej mod øst i begyndelsen af 1900-tallet
.
 

Elmebakke og Bjerget

Mellem de to dale er sognets højeste område med Elmebakke på 56 meter.
Det er et bakket morænelandskab med sandet jordbund af samme kvalitet som ved Døjringe.
Moræneler findes kun ved Vedde og mod vest ved Kammergave. Her er sognets bedste landbrugsjord.
Ved en tærskel i tunneldalen ligger en bakkeknude eller en fladbakke med højeste punkt på 49 meter. På dette sted finder vi Munke Bjergby – før ofte kaldet Bjergby eller Bjerget.
Oven på en fladbakke var der i istiden foran isranden en sø, og bredderne har været af is. Søens bundaflejringer ses i teglværksgraven ved det tidl. Munke Bjergby Teglværk – lerlagene er her afsat i søens bund. Leret er stenfrit. Lignende naturfænomen forekommer ved Orebogård, Ruds Vedby, Undløse og Knabstrup, hvor der også lå teglværker.
 

Udkig en sommerdag

"Se dig ud en sommerdag" – og studér landskabet. Stående udensogns med ryggen mod indgangen til Bromme kirkegård eller på P-pladsen på Saltofte Bakke. Eller på det 54 m høje Maglebjerg øst for Vedde.
Stå indensogns på Elmebakke midt i hele herligheden eller se nordpå fra Munke Bjergby kirkegård.
Eller nyd udsigten ved munken Broder Martin, som Jens Andersen, Næstved, i 1999 udskar af et udgået elmetræ ved sognepræstens bolig.
 
 
 
Cisterciensermunken Broder Martin ved præstegården i Munke Bjergby
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille