Artikler / Stenlille Mellem- og Realskole I
Juni 2015


 
Stenlille Mellem- og Realskole
Første del af to

 
Loven om Højere Almenskoler af 24. april 1903 afskaffede latinskolen og indførte den fireårige mellemskole, den etårige realklasse og det treårige gymnasium. Alle piger og drenge havde fremover mulighed for at fortsætte fra grundskolen videre op i skolesystemet på statens gymnasieskoler.
I byerne kunne der oprettes kommunal mellemskole og realklasse. Loven gav også mulighed for at oprette private realskoler, og der kom i 1900-tallets begyndelse en række private mellem – og realskoler både i købstæder og i stationsbyer.

Stenlille blev stationsby i 1901, da Høng-Tølløsebanen var anlagt, og i 1903 oprettede husmandssønnen fra Jelstrup ved Hjørring cand. theol. og tidligere sognepræst i Farstrup i Himmerland Hans Madsen Ruhweder en privat mellem- og realskole i Stenlille.
Muligheden for at få elever ind på skolen var god, da de nærmeste eksamensskoler i årene frem lå i Slagel-se, Høng, Holbæk og Ringsted samt i Sorø, hvor der i 1925 også kom en privat mellem- og realskole dér, hvor Sorø Pigeskole havde været fra 1887.

 
På Hovedgaden
Skolen åbnede i et baghus hos sadelmagermester Severin Vestergaard. Men allerede i 1904 begyndte opførelsen af Stenlille Mellemskole på Hovedgaden 60. En forældrekreds havde dannet en bestyrelse med købmand Mouritsen, Stenmagle, som formand.
Bestyrelsen antog arkitekt Petersen fra Sorø. Han udarbejdede tegninger og konditioner, og arbejdet blev overdraget til murermester Otto Faber, Stenlille, og tømrermester Hans Hansen, St. Merløse.
Den 30. august 1905 kunne skolen indvies ved en festlighed på Stenlille Hotel.

Skolen var bygget af kalksandsten fra den nye Stenlille Kalksandstensfabrik, der lå ved banen.
På skolen var der i begyndelsen to klasseværelser og i stueetagen en lejlighed til bestyreren. På 1. sal var der en lejlighed, som direktør Dittmer fra kalksandstensfabrikken beboede og dertil to lærerindeboliger. Ret hurtigt voksede elevtallet, og lejlighederne måtte inddrages til undervisning.
I 1909 lod ”Interessentskabet Stenlille Mellemskole” opføre et hus til gymnastiksal i gården bag hovedbygningen. Bygmestrene var murermester Albert Faber, Stenlille, og tømrermester Chr. Nielsen, Ugerløse. Skolebestyrerens have blev anlagt bag salen.

Bag gymnastiksalen byggede man omkring 1935 et mindre hus, hvor der indrettedes sløjdsal og på 1. sal tegnesal og et par værelser til unge lærere.
Omkring 1935 blev der bag bygningerne skabt en sportsplads. Før havde man brugt kommunens gamle fodboldbane. Skolebestyrer Tyge bad eleverne om at opsamle sten inden græssåning. Da det foregik i religionstimen, spurgte en elev, om stensamling havde noget med religionsundervisning at gøre. Tyge svarede: ”Der står skrevet: I dit ansigts sved skal du æde dit brød”.

 
Skiftende ledere
I marts 1906 døde pastor Ruhweder, og et interessentskab af byens borgere overtog skolen og ansatte P. Nielsen som skolebestyrer. Skolen fungerede, men efter nogle år enedes man om, at en ny ansvarshavende tog over.
Det blev Jakob Valdemar Rasmussen, som i 1912 købte skolen af forældrekredsen. Der var da op mod 100 elever og 6 lærere, som underviste i 14 skolefag.
Rasmussen, som var en dygtig skolemand og en god administrator, solgte i 1916 skolen til Robert C. Petersen.
J. V. Rasmussen gjorde en god handel, men for skolen var det ikke helt godt. Robert C. Petersen havde penge, men var dumpet til optagelsesprøven ved et seminarium. Uden uddannelse gik det ikke, så Petersen måtte ansætte en lærer, der kunne tildeles eksamensret.
Det blev lærer Niels Tyge fra Odense, som den 1. august 1917 af ministeriet fik overdraget ansvaret for undervisning og eksamen.
Petersen og Tyge kunne ikke rigtig enes, så forældrene bad Petersen venligt og bestemt om at afhænde skolen til forældrene. Nogle borgere med møller Carl Jensen, Stenmagle, i spidsen købte så skolen for 33.000 kr. og solgte den videre til Niels Tyge i 1918.

 
Skolen blev rådhus
Tyge videreførte skolen til sin død som 71-årig den 20. maj 1960. Tyges hustru Nina Charlotte Tyge, født Beck, som var datter af sognets præst Filip Beck, var en meget stor hjælp for skolebestyreren. Ægteparret fik 3 døtre og 3 sønner.
Efter Tyges død fungerede skolen et sidste skoleår med lærerinde Johanne Larsen som daglig leder. Hun kunne i juni 1961 overrække beviser til 22 elever, der havde bestået realeksamen og til 26 elever, der havde taget mellemskoleeksamen.
Nina Tyge solgte derefter skolebygningerne til Stenlille Kommune, der indrettede kommunekontor på den gamle skole. Nina Tyge døde i Roskilde i maj 1987.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev skolebygningen en del af rådhuset i den større Stenlille Kommune. Her indrettedes teknisk forvaltning, mødesal og kantine. I øvrigt byggedes der nye kontorer bag skolebygningen i 1980.
I dag ejes det hele af Sorø Kommune.
I den gamle hovedbygning er der nu kontorer for Sorø Forsyning A/S. På adressen er også Jobcenter Sorø (Stenlille afdeling). Den lille bygning til sløjd og tegning benyttes af dagplejen.

Niels G. Sørensen
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
Klik på billederne for at se dem i større udgave.
 
Stenlille Realskole er i 1905 klar til at blive taget i brug.
Personerne foran skolen er fra venstre: 1. række: direktør Dittmer, arkitekt Petersen, købmand Joost, pastor Hans Madsen Ruhweder, mejeribestyrer Simonsen, tømrermester Hans Hansen, gårdejer Hans Christensen, murermester Otto Faber. 2. række: banemester Christiansen, gårdejer Peter Vilhelm Jensen, skovfoged Nielsen og købmand Mouritsen. En dreng til venstre er Hother Simonsen.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille