Artikler / Stenlille Skole - 1

Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 9 - 2014

 

Stenlille Skole

Den første skole i Stenlille Sogn skal have ligget vest for kirken og være oprettet 1742. Skoleholderen hed Jørgen Lind, og han var også vikar for præstens medhjælper, degnen, der boede i Stenmagle, hvor også præstegården lå og ligger.

Ved udskiftningen af landbrugsjorden i slutningen af 1700-tallet udlagdes en skolelod på 6 tønder land øst for kirken. Her opførtes så i 1804 en ny skole med 4 fags skolestue, lærerbolig med 3 kamre, køkken og fællesgang. Mod nord var der et udhus med stald, lade og lo m.v. Der fremkom en gårdsplads, idet kirkegårdsmuren afgrænsede mod vest.

Det var her, at ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark” blev stiftet den 13. september 1861. Læreren på skolen 1850 – 1872 Jacob Christian Povelsen var med i foreningens første bestyrelse.

I 1872 blev hans søn Johannes Leonhard Povelsen lærer, og lærerboligen udvidedes med 4 fag mod vest. I 1892 var der ca. 100 elever, så man måtte udvide med en fløj vinkelret på den gamle skolestue. Der blev nu ny indgang for elever til begge klasserum. På loftet blev der indrettet bolig for en nyansat andenlærer. Skolen havde nu 4 klasser.

I 1910 henstillede provst Hertz, Finderup, til Stenlille Sogneråd, at en tidssvarende skole blev opført.

I over 100 år havde der været skole i samme bygning, men førstelærer J.L. Povelsen bad om, at man først byggede nyt, når han skulle pensioneres. Det blev han i 1914.

Povelsen efterfulgtes af Rasmus Marius Bonde, som var primus motor ved udformningen af den nye skole og var en afholdt og flittig leder til sin død i embedet i 1943. Det var Bonde, der startede aftenskole for håndværkerlærlinge.


Begyndelse og henlæggelse

I 1915 begyndte sognerådet forarbejdet til en moderne skole. Man udpegede en byggegrund på hjørnet mellem vejene fra kirken mod nord til stationen og vejen mod vest til Holbæk-Slagelse – landevejen. Arkitekt Knudsen Petersen, Ringsted, tegnede skolen med 3 klasselokaler og bolig for 2 gifte lærere og en ugift lærerinde.

Ved en licitation i 1916 viste det sig imidlertid, at byggesummen ville blive for høj, så man afventede verdenskrigens slutning, og man kom helt hen til 1923/24, før sagen blev taget op igen i det syv mand store sogneråd med formand Johannes Jacobsen, Saltofte, for bordenden. På den udpegede byggegrund lå to gamle huse, som var steget stærkt i pris, så sognerådet købte i stedet en parcel på 8 tønder land af Petersmindeudstykningen. 1½ tønder land deraf skulle så anvendes som skolens byggegrund.


Endelig ny skole

Arkitekten fra Ringsted kom i gang igen og havde nu sin kollega Christensen med. Der blev fremlagt og godkendt tegninger af skolen i røde tegl nu med gymnastiksal mod vest og ved indkørslen to pavilloner til toiletter, vaskehus og brændsel. Det hele kunne godt ligne en proprietærgård, og det var tilsigtet. Førstelærerboligen med en stor have lå mod øst. Mod syd var der to haver – til andenlæreren og lærerinden. Vest derfor boldbane.

Der blev holdt licitation i maj 1924. De 3 grundsten blev nedlagt den 31. juli af sognerådsformand Johs. Jacobsen, sognefoged L.P. Jensen og husmand Lars Christensen.

Sidst i august 1925 foretog provst Hansen, St. Fuglede, indvielsen, og børnene begyndte i den nye 4-klassede skole med to lærere den 1. september. Det 3. lokale brugtes til håndarbejde indtil 1934, hvor en forskolelærerinde ansattes, og skolen blev 5-klasset.

Til indvielsen leverede Helga Jensen, Stenlille, en sang på 9 vers, hvor hun mindedes skolegangen før i tiden og udtrykte alle gode ønsker for skolen. Melodien fra ”Det hørtes sige, da vi fik Fred”. Første og fjerde vers lød således:

 

I Dag gaar Strømmen fra mange Hjem

til Skolen hist, hvor vejen svinger,

der vifter Flaget saa festligt frem

og blødt en Velkomst til os bringer.

Vi vil i Dag indvi´ vor Skole ny,

som er en Ære for vort Sogn og By;

saa stor og flot, saa smukt og godt,

de Ord kun stadigt om den klinger.

 

Vi læste, regnede, skrev som nu,

derpaa er ingen grund til Klage;

og naar vi kommer den Tid i Hu,

hvor var det lyse gode Dage.

Om noget Fejl vi da paa Tavlen skrev,

vi frem af Lommen Tavlekluden hev

en Spytteklat blev paa Tavlen sat,

Vips! Skriften var ej mer tilbage.

 

Efterhånden som elevtallet voksede, og nye skolelove blev vedtaget, fik Stenlille Skole en lang række nye bygninger. Kildematerialet til ovenstående er hovedsageligt fra optegnelser skrevet af Johannes Anders Hansen, andenlærer fra 1936, førstelærer fra 1943 og skoleinspektør fra 1.8. 1960 ved Stenlille Skole samt ledende skoleinspektør i Stenlille Kommune fra 1.11.1970 til 1.4.1973.

Niels G. Sørensen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Postkort fra 1935 fra P. Nielsens Boghandel i Stenlille. Til højre førstelærerens store bolig med havestue mod syd, velholdt have med grusgange og flagstang. Til venstre skolebygningen med to lærerboliger på 1. sal.


Stenlille skole 1935
Klik på billedet for at se det i stor størrelse!
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille