Artikler / Stenlille Skole - 3

Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 20 – 2014

 

Stenlille Skole III – op til dato

I 1957 ønskede 15 elever fra Stenlille Skoles 7. klasse at fortsætte i 8. klasse. Men lokaler og lærerkræfter manglede, så man fik ministeriets tilladelse til forsøgsundervisning med skolegang i tiden kl. 13-18 mandag til fredag uden hjemmearbejde. Eleverne skulle have erhvervsarbejde om formiddagen. 8. klassen begyndte derefter med skoleåret 1958. Skolens lærere underviste klassen som overtimer. Ikke overraskende viste forsøget, at eleverne blev for trætte sidst på dagen, så fremover blev eftermiddagsundervisningen droppet.

I 1958 blev forskellen mellem byskoler og skoler på landet ophævet; delingen af eleverne efter 5. klasse og mellemskoleordningen forsvandt.

Realklasser, som i byerne havde eksisteret siden 1903, måtte oprettes i 1961. Stenlille fik dog tilladelse til at begynde i april 1959. En betalingsoverenskomst mellem Stenlille Kommune og Stenmagle, Kirke Flinterup og Munke Bjergby kommuner blev sluttet således, at Stenlille Skole modtog de elever, der meldte sig. Hjemkommunen betalte så efter elevtimetal. Muligheden for at tage realeksamen sluttede i 1978.

 

59-bygningen

Fra 1959 begyndte skoleåret den 1. august; på skolen var der nu 270 elever i 13 klasser. Det blev nødvendigt med flere lokaler, og man søgte forgæves flere gange om byggetilladelse. Endelig lykkedes det, og 59-bygningen (nu bygning B) med 5 klasseværelser, fysiklokale og lærerværelse blev hurtigt opført, så den var klar i august. Bygningen blev placeret vest for den gamle skole som en længe i ét plan øst-vest.

I 1960 var elevtallet vokset til 310 elever, førstelærer J.A. Hansen blev skoleinspektør, og skolen fik sin første fastansatte pedel: Søren Nielsen fra Tjørntved.

Stenmagle Skole oprettede i 1961 sin egen 8. klasse og samarbejdede med Stenlille Skole omkring de valgfrie fag.

I 1962 kunne man holde afslutningsfest for Stenlille Skoles første realklasse. Samme år blev en af skolens lærere,

Knud Højberg, ansat som skolens første viceskoleinspektør. Han arbejdede med stor energi i stillingen til pensioneringen i 1991.

 

Træbarakker i mere end fire årtier

1965 blev året, hvor der kom 45 elever fra Kirke Flinterup Kommune, hvis eneste skole blev nedlagt. Igen var der lokalemangel i Stenlille. I første omgang flyttede man fire klasser (1.og 2. årgang) til den tidligere realskoles tegne- og sløjdsal ved kommunekontoret, hvor de var et par år fra 1966.

Der var strenge byggerestriktioner, men en pavillon i træ med 2 klasselokaler opførtes i 1966. I 1968 fik man pavillon nr. 2. De to pavilloner - kaldet træbarakkerne - lå parallelt i retningen nord – syd. De var placeret længst mod vest med en have imellem.

De ældste elever fik lokaler i træpavillonerne, som først blev fjernet, da den nyeste bygning (C) skulle opføres i 2012/13.

I 1965 oprettede Stenmagle Skole 10. klasse, og Stenlille henviste 9. og 10. klasses elever til Stenmagle.

I 1969 blev de efterhånden mange lærere tjenestemænd, men nu uden tjenestebolig. Boligen på Sorøvej 24 A blev omdannet til lærerværelse, som hurtigt fik tilbygning med kontorer for administrationen. Senere inddrog man også den anden lærerbolig til brug for lærerne.

 

Stenlille Kommune 1970

Ved kommunesammenlægningen i 1970, hvor de små kommuner Stenlille, Stenmagle, Munke Bjergby og Kirke Flinterup blev til Stenlille Kommune, havde Stenlille Skole fortsat 8. klasser og realafdeling, mens Stenmagle havde både 8., 9. og 10. klasser. Munke Bjergby havde to forskoler (indtil 1977) og centralskolen op til 7. klasse.

I 1975 blev undervisningspligten hævet til 9 år, og undervisningen i overbygningen skulle samles på én skole. Det blev i Stenlille. Igen måtte skolen udvides.

Der blev opført to etplansbygninger mellem 59-bygningen og boldbanen syd for. Det blev E- bygningen med klasselokaler fra 1973 og D-bygningen med nye faglokaler for sløjd, musik, billedkunst og hjemkundskab fra 1979.

Idræt, gymnastik og boldspil fik gode forhold, da Stenlillehallen blev bygget i 1975.

I 2004 blev der mellem E og D indrettet lærerarbejdsrum, bogdepot i en ny bygning, og et moderne og i dag meget besøgt skolebibliotekslokale (G) med store vinduer mod boldbanen indviedes her i august 2005.

 

Lærere blev skoleledere

Skoleinspektør J. A. Hansen gik efter 37 år på skolen – først som lærer - på pension i 1973, og lærer Knud Moll Petersen blev ansat som skoleleder. Moll var ved sin tiltrædelse den yngste skoleinspektør i Danmark og den sidste med kongelig udnævnelse. Han blev en meget afholdt leder til sin alt for tidlige død i december 1983. Han efterfulgtes af lærer Henrik Kjeldgaard-Pedersen, som også blev en aktiv og afholdt leder indtil 2011, først i Stenlille Kommune og fra januar 2007 i den nye store Sorø Kommune.

 

Nyeste skud på stammen

Munke Bjergby Skole og Stenmagle Skole lukkede i henholdsvis 2007 og 2012. Atter var der flere skoleelever på vej til Stenlille, så der skulle igen bygges og som altid i røde mursten. Træbarakkerne fra 60´erne fjernedes, og på arealet blev den nye C-bygning opført.

I maj 2013 kunne borgmester Ivan Hansen så indvie skolens nyeste bygning, som var tegnet af Kant Arkitekter.

Sorø Byråd havde bevilget 29 millioner kroner til en topmoderne bygning på 1350 m2 med ni klasseværelser for skolens ældre og ældste elever. Hertil to faglokaler til natur/teknik og fysik/kemi samt fælles farverige og indbydende opholdslokaler.

 

Alle kan lære

Stenlille Skole ledes fra januar 2012 af Steen Windfeldt og har i dag 512 elever i 23 klasser fordelt i to afdelinger:

Mini fra 0.kl. – 5. kl. og Maxi fra 6.kl. - 9.kl. Der er ansat en souschef, en pædagogisk leder og en SFO-leder. Gruppen af pædagogiske medarbejdere omfatter 40 lærere og 20 pædagoger.

I en del af den gamle skole (A) - med tilbygning ”i skolegården” - er der for børn i 0. kl. – 3. kl. indrettet en velbesøgt skolefritidsordning (SFO): Buen, Pilen og Skytten.

I den gamle skoles vestfløj er der indrettet undervisningsfaciliteter til et af Sorø Kommunes tre (fra august fire) supercentre, hvor 29 elever med særlige vanskeligheder hjælpes. I samme fløj ligger en tumlesal med en lille scene, hvor elever kan mødes til sjov og alvor.

Kommunens 10. kl.-elever undervises samlet på Sorø Borgerskole; dog vil de i år blive henvist til nabokommunerne, da der kun er tilmeldt otte elever.

Stenlille Skole fremtræder i dag som en veldrevet og velholdt kommunal folkeskole, hvor der gøres en stor indsats for at give eleverne både faglig viden og dannelse. Der er rige udfoldelsesmuligheder inde som ude med den nyeste teknik og med legemuligheder både på den sorte asfalt og de grønne plæner, ja, såmænd også under bøgetræernes kroner. Skolen er rustet til fremtiden – up to date.

Skolens værdigrundlag har følgende overskrifter: Alle er noget værd – Alle skal have det godt – Alle kan lære.

Stenlille Skole

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

I 1970´erne mødes tidligere skoleinspektør J. A. Hansen (t.v.) med sin efterfølger Knud Moll Petersen i E-bygningen.

J. A. Hansen var ansat på skolen i 37 år og førte skolen frem til ”den nye tid”. Han var også aktiv andre steder, bl.a. som kirkesanger, kirkeværge og kasserer for menighedsrådet samt forstander for både Stenlille Tekniske Skole og Stenlille Handelsskole. (Foto: Dagbladet)

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille