Artikler / Stenlille Skole - 2

Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – uge 11 - 2014


Stenlille Skole II – den første lærerinde


1937-skoleloven afløste loven fra 1814. Det tilstræbtes nu, at der kom ensartede forhold i by og på land. Der var dog stadig forskel, for skoleloven af 1903 om skoler med mellemskole i købstæderne gjaldt endnu.

Skolekommissionen i Stenlille Kommune ville gerne følge 37-loven og foreslog en udvidelse af skolen med 2 klasselokaler, sløjdlokale, skolekøkken og omklædningsrum med bad. I 1939 holdt sognerådet offentligt møde om sagen på Stenlille Hotel, men den almindelige mening var, at man ikke havde råd. Så kom 2. verdenskrig, og alt nybyggeri gik i stå.

I 1948 blev kommunens anden skole Orebo Skole omdannet til en forskole med de tre yngste årgange, og de ældre elever skulle så gå i Stenlille, hvor man ændrede navnet til Stenlille Centralskole.

I 1950 udvidede man med en sjette klasse – en toårig klasse for 6. og 7. årgang. Lærerindelejligheden på 1. sal blev nedlagt og ændret til klasselokale. Til lærerinden købte man et mindre hus lige syd for skolen på Bakkevej, senere omdøbt til Fredsvænget 2.


Skolens første lærerinde

På fotografiet fra 1957 ses lærerinden, Gerda Nielsen. Skolens første lærerinde. Hun står med 1. klasse A med 8 drenge og 13 piger. Frk. Nielsen smiler, og det var da også en positiv og glad lærerinde, som fik til opgave at undervise Stenlille-børnene i 1. og 2. klasse. Det blev til 37 år.

Frk. Nielsen var fynbo, fra Højby, og var livet igennem engageret i skolens tjeneste. Hun var kendt for en aldrig svigtende tro på barnet med dets evner og muligheder. I skolen og i fritiden - i Stenlille sangkor - havde sangen en stor plads i hendes hjerte.

Gerda Nielsen, som var født i 1904, havde efter eksamen fra Odense Seminarium i 1923 været et par år på Samsø og 8 år i Seden Skole på Fyn, da hun ved skoleårets start den 1. april 1934 kom til Stenlille. Hun forblev i embedet til stor glæde for børn og forældre indtil pensioneringen den 1. februar 1971 efter i alt 47 års pædagogisk gerning.

Savnede man sin gode lærerinde, kunne man møde hende i Stenlille Kirke, hvor hun var organist fra 1936 til 1976 – i hele 40 år. Hun blev husket som en dygtig og afholdt medarbejder både i folkeskole og i folkekirke, da hendes liv sluttede i april 1980. Hendes sidste hvilested blev på Stenlille kirkegård syd for kirken mod solen, mod skolen og mod boligen.


To etaper og en bibliotekar

I 1952 var der 37 elever i en klasse (6./7.kl.). Det gik ikke, og man besluttede at udbygge. Arkitektfirmaet Steudel & Knudsen Petersen, Slagelse, planlagde arbejdet i 2 etaper.

Første etape stod klar i april 1954 med tilbygning til den midterste fløj mod vest med 2 klasselokaler; skolekøkken og lægeværelse i tagetagen, centralfyr og sikringsrum i kælderen samt toiletter mod skolegårdens sydvestlige hjørne. Stenlille Skole var nu 7 klasset med parallelklasse i 1. kl., 161 elever og 5 lærere, idet Ruth Rebien blev ansat for at tage sig af skolekøkkenundervisningen

I 1956 opførtes anden etape med tilbygning til gymnastiksalen mod nord med omklædningsrum og bad samt bibliotek. På 1. sal sløjdlokale og ungdomslokale. Hertil kom to lærerboliger på Sorøvej 24. Endnu en lærerstilling blev normeret.

Stenlille sognebibliotek blev flyttet til Stenlille Skole fra Stenlille Realskole (det senere rådhus). Man dannede biblioteksforbund med Niløse Kommune, og som forsøg ansattes en bibliotekar. Skolens egne bøger indgik i biblioteket. Skolens indkørsel flyttedes mod vest væk fra Kirkevej til nuværende placering.


Stenlille Skole – en robust skole

En lørdag i januar 1957 kunne man da endelig indvie alt det nye. Og amtsskolekonsulent, arkitekt, håndværksmestre, tidl. og nuværende sogneråd, skolekommission og lærere blev af sognerådsformanden, stationsforstander Petersen budt velkommen. Man beså alle lokalerne og samledes til kaffe, sang og taler i håndgerningslokalet. Sognerådsformanden fortalte indgående om forarbejdet og indretningen af skolen og takkede alle involverede. Udgifterne var 500.146 kr., statstilskud var 105.600 kr. Lærerboligerne havde kostet 101.150 kr. Det oplystes også, at det ville blive nødvendigt med en eksamensoverbygning, man var i forhandling herom med omegnskommunerne.

Amtsskolekonsulent Møller Petersen glædede sig over, at der var skabt en god helhed. Skolekommissionens for-mand, kommunesekretær Jacobsen nævnte bl.a., at han påskønnede førstelærer J. A. Hansens måde at lede skolen på. Førstelæreren takkede for, at man havde fået en robust skole, som børnene kunne færdes i uden at komme galt af sted. Arkitekten takkede håndværkere og sogneråd for arbejdet. Fælleslærerrådsformand Andreasen takkede myndighederne for de gode forhold. Købmand Wadum omtalte det tidligere sogneråds behandling af byggesagen, og sognefoged Alfred Petersen glædede sig over at se skolen stå færdig og ønskede lærerne til lykke.

Samme år lukkedes forskolen i Orebo, og centralskolen, som nu havde 232 elever, blev igen benævnt Stenlille Skole.

Det følgende år 1958 oprettedes den første 8. klasse.

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 

Frk. Gerda Nielsen med 1. klasse A i skolegården i Stenlille Skole i 1957.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
1. klasse
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille