Sogne / Stenmagle Sogn / 1900-tallet

1900-tallet

Forretningerne er ikke som vi kender dem, men de er skudt op af ingenting efterhånden som behovene har vist sig. De blev passet af folk, som havde andre gøremål samtidigt. Velstand må være kommet til egnen i årene omkring 1. verdenskrig, idet en del gårde får nye stuehuse, en stor del af byens huse er fra de første 20 år af 1900-tallet.Købmand frk. Ravns forretning på Sorøvej midt i Stenmagle -  i 1940'erne

 

I årene efter 2. verdenskrig tynder det ud i Stenmagle. Gårdene affolkes med indførelse af de nye maskiner og der er bedre indtjening andre steder, enmandsvirksomhederne (skrædder, tømrer, smed, murer, brøndborer, skomager osv.) forsvinder, når ejeren lægger op, og folk søger arbejde uden for byen, især i København. Byggeriet af centralskolen giver lidt nyt liv i byen, idet der i årene 1958-63 bygges en halv snes boliger med det ene formål at skaffe lærere, som på denne tid er en mangelvare. Alle husene er nu afhændet til private.

I 1965 udstykkes til 18 parcelhuse i byens udkant på Holmsgårds jord (Rønnevej og Hasselvej). I resten af byen er der i årene efter krigen kun bygget 12 huse (heraf en del til lærere). De allerseneste år har budt på lidt industri til byen.

 

Fra Trap V (1954)

Befolkning 7/11 1950: 1794 indbyggere, fordelt på 511 husstande.(1801: 760, 1850: 1369, 1901: 1708, 1930: 1805).
Efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 1022 levede af landbrug mm, 343 af håndværk og industri, 83 af handel og omsætning, 48 af transportvirksomhed, 35 af administration og liberale erhverv og 149 af aldersrente, formue, pension o.lign., medens 24 ikke havde oplyst noget.


I sognet byerne:
Stenmagle (*1231 Stensløs, o.1370 Stenløsæ Maglæ; u. 1796) m/ kirke, præstegård, for- og hovedskole, missionshus (Bethania), forsamlingshus, kommunekontor, vindmølle, andelsmejeri og andelsfryseri (opført 1952).
Assentorp (*1213 Ascendorp, *1291 Ascerthorp, udtales Asserup; u. 1797) m/ for- og hovedskole m/ bibliotek (1916: 1380 bd).
Vandløse (*1100t. Wendløsæ, 1320 Vanløsæ; u. 1802)  m/ for- og hovedskole og teglværk.
Nyrup stationsby (*1198 Nytorp, u. 1796) - bymæssig bebyggelse med i 1950 i alt 326 indbyggere fordelt på 98 husstande; fordelingen efter erhverv var 1940 følgende: 37 levede af landbrug m.m., 136 af håndværk og industri, 38 af handel og omsætning, 24 af transportvirksomhed, 5 af administration og liberale erhverv og 29 af aldersrente, formue, pension o.lign, medens 2 ikke havde oplyst noget. - m/ baptistkirke (opført 1909, arkitekt J. Knudsen Pedersen), alderdomshjem (opført 1953, arkitekt H. Steudel og J. Knudsen Pedersen), hotel, vandværk (anlagt 1906), filial af Banken for Ringsted og Omegn, halmvarefabrik (opført 1953), cementvarefabrik, møbelfabrik, jernbanestation, postekspedition og telefoncentral (i Vielsted).
Ostrup (1611 Owedstrup; u. 1796).
En del af Kyringe (1329 Kykringæ; u. 1797) (resten i St. Tåstrup sogn, Holbæk amt) -


Fra 1930'erne

Stenmagle sogneråd består af: Amtsrådsmedlem, gårdejer Chr. Berthelsen, Vandløse, formand, gårdejer Fr. Clausen, Vandløse, baneformand T.C. Hinge, gårdejer Niels Jensen, Oustrup, husmand Claus Mathiasen, Assentorp, gårdejer Chr. Rasmussen, Stenmagle, boelsmand H. Sørensen, Assentorp.


Personer:

Ane Margrethe Glad, frue
datter af husmand Lars Sørensen og hustru Marie f. Jensen, gift 1898 med sadelmagermester A.P. Glad. Medlem af hjælpekassen siden 1929.

Hans Peder Knudsen, gårdejer
f. 17. oktober 1873 i Stenmagle, søn af gårdejer Knud Jesen og hustru Karen Marie f. Nielsen, gift 1897 med Ærna K. Christiansen. Overtog i 1897 fædrenegården Aabo, stor 9 tdr. land, nu 26 tdr. land, formand for Værgerådet siden 1925, sognerådsmedlem fra 1921-26, medlem af hjælpekassen, sogneformand for udflytternes brandforsikring for Løsøre siden 1909, taksationsmand for samme fra 1911-27.

Niels Gunner Olsen, sognefoged
f. 11. november 1859 i Nyrup, søn af gårdejer J. O. og hustru Karen Marie f. Nielsdatter, gift 1ste gang 1885 med Anna Petersen (død 1886), gift 2den gang 1887 med Anna Marie Jacobsen. Sognefoged siden 1900, sognerådsmedlem fra 1888-91 og fra 1912-17, sognerådsformand fra 1891-94 og fra 1906-09, medlem af bankrådet for Sorø Bank siden 1911, tidligere amtsrådsmedlem, vurderingsmand til ejendomsskyld siden 1897.

Bertel Valdemar Christiansen, Stationsmester
f. 12. april 1879 i København, gift med Abelone Larsen. Stationsmester ved Nyrup station siden 1901, formand for venstrevælgerforeningen siden 1910.

Thorvald Carl Hinge, baneformand
født 14. april 1877 i Skt. Peders landsogn, gift 1900 med Hansine Nicoline Andersen. Ansat ved Høng-Tølløse banen som baneformand siden 1902, sognerådsmedlem siden 1929.

Jens Peder Andreasen, førstelærer
f. 7. oktober 1878 i Hammer sogn, søn af arbejdsmand L.A. og hustru Maren f. Jensen, gift 1907 med Anna Jørgensen. Dimitteret 1904 fra Nørre Nissum seminarium, Andenlærer i Brænderup fra 1906-07, enelærer i Vandløse fra 1907-11, førstelærer siden 1911, organist siden 1907, medlem af Hjælpekassen siden 1929.

Niels Jensen, gårdejer
f. 28. september 1890 i Kongsted, søn af sognefoged Jørgen J. og hustru Ane Marie f. Nielsen, gift 1914 med Anna Thomsen. Købte 1914 Viegaard, stor 75 tdr. land, sognerådsmedlem siden 1925, næstformand i samme siden 1929, værgerådsmedlem fra 1921-25, sogneformand for Sorøegnens Landboforening.

Lars Jørgen Hansen, mejeribestyrer
f. 18. november 1893 i Dreslette, søn af handelsmand L. H. og hustru Dorthea f. Jørgensen, gift 1924 med Olga Jensen. Uddannet på følgende mejerier, Flemløse, Nørre Sundby, Brylle, Søllested og St.Merløse, Osteribestyrer på Halleby, bestyrer ved Stenmagle mejeri siden 1923.

Johanne Andersen, forskolelærerinde
f. 3. februar 1895 i Tjustrup, datter af tømrer Peder A. og hustru Lauri f. Jensen. Dimitteret 1921 fra Københavns forskoleseminarium, vikar ved Østrup Forskole fra 1921-22, ved Køng Forskole fra 1922-26, ved Stenmagle Forskole siden 1926.

Th. Jørgensen, Møller
f. 29. december 1867 i Stenmagle, søn af gårdejer Laurits J. og hustru Birte Kirstine f. Sørensen, gift 1894 med Kristine Petrea Jensen. Formand for Stenmagle mejeri fra 1916-21, do. for Brugsforeningen fra 1892-1904, sognerådsmedlem fra 1906-08. Ejer af Stenmagle Mølle.

Kristian E. Nielsen, gårdejer
f. 31. august 1873 i Fjenneslev, søn af gårdejer Jens N. og hustru Kristine f. Jensen, gift 1898 med Maren Kristine Rasmussen. Formand for Hjælpekassen siden 1929, sognerådsmedlem fra 1913-21, formand for Stenmagle Mejeri siden 1907 (undtagen i en periode på 4 år).

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille