Sogne / Stenmagle Sogn / Skoler

Skoler

Skolerne i Stenmagle

af Holger Jørgensen, 2013

Kong Frederik IV’s lov fra 1721 om oprettelse af 240 skoler i rytterdistrikterne fik Sorø Akademi til at bygge en skole i hvert af sine sogne. I Stenmagle således en skole fra 1732.

Det var ikke skoler, som vi kender dem i dag. Forordningen noterer, at i en del af byerne findes bygninger, som kan anvendes. Ellers må der bygges en ny. De gamle huse lappede man lidt på, så de kunne bruges. Allerede i 1738 klagede man over, at klostret forsømte skolehusene.

Jeg forestiller mig, at den første skole i Stenmagle var af denne type.


Den første skole i Stenmagle

Skolehuset lå på Stenmaglevej, matr. nr. 2, nu i Toftegårds have og op til skellet til Holmsgårds have, således at skolelodden (jord, som skoleholderen delvis skulle leve af) lå i en strimmel mod nord. Skolelodden er altså en del af den planlagte udstykning af byen fra slutningen af 1700-tallet.

Skolehuset beskrives som et af klosterets huse i mådelig stand (1742). I vejledningen står, at skolen skal være så rummelig, at alle til skolen hørende børn kan være der. Ved et lavt ”tralværk” deles stuen i en del til drengene og en del til pigerne.

Der var mange ting, der skulle tages stilling til. Hvem skulle betale for bygningerne? Hvem skulle vedligeholde dem. Hvad skulle skoleholderen have i løn? Og meget andet.

Der skulle være stald for 2 køer og nogle får, lejlighed til foder og brænde og for børnenes

skyld noget højere til loftet end i bøndernes stuer. Til hver skolebygning skulle der lægges en tilstrækkelig kålhave. Det var nok ikke mange steder, hvor disse mål blev nået.


Om skoletiden

Fra påske til mikkelsdag holdtes skole kl. 7-11 om formiddagen og kl. 2-6 om eftermiddagen.

Om vinteren kl. 9-12 og kl. 1-4. Børn, der boede længere væk måtte gå hjem kl. 3. Hvordan mon forældrene har overholdt dette, hvor børn var en arbejdskraft fra 6-7 års alderen?

Det viste sig også hurtigt vanskeligt at få børnene i skole og forældrene modarbejdede sagen.

Skoleholderne, som senere kaldte skolemestre var oftest ikke-uddannede folk, men studenter eller forhenværende underofficerer (der forsvarligen kunne læse, skrive og regne).

I 1812 solgtes den gamle skolebygning til nedrivning – så den har været meget ringe, men blev dog benyttet i de følgende 80 år til bolig. Skolen skulle søges af børn fra Stenmagle, Nyrup, Vandløse og Assentorp. Det har nok knebet at få børnene til at gå den lange vej i dårligt vejr og med datidens fodtøj.

Den første skole var på 8 fag bindingsværk, hvoraf de 2 nok har været bolig for læreren og 2 til dyrene. Bygningen ses stadig afsat på kort mange år senere, så den er altså ikke revet ned, men benyttet til bolig. Skoleholderen boede også stadig i bygningen i en årrække. Degnen bor i Nyrup i 1812! Hvorfor mon han gjorde det?


Vi kender lærerne for de første 100 år

1732-udg.af 1749 Willads Olufsen

1750-1772 Peder Mørck – dårlig i tjenesten, drikker som en svamp. Dør i 1772. Provsten skrev i 1762: Stenlille og Stenmagle er et stort hedenskab.

1772-1774 Edvard Place – forfremmes til kirkesanger (i Stenmagle)

1774-1781 Simon Severin Heide, meget dygtig, forfremmes til degn i Skamstrup-Frydendal.

1781-1788 Christoffer Boegh. Visitats i 1781: Jeg fandt 27 børn, som kunne svare efter sin alder. Jeg forundres. Børnene sendes i skole.

1788-1810 Søren Jensen Møller – en ældre karl, der forsømte skolen. Amtmanden var på skolen 2 gange uden at finde en eneste elev.

1810-1829 Jonas Christian Brøns. Den første lærer i Stenmagle med lærereksamen (fra Johnstrup), han er også medhjælper for degnen. Degnen var fra 1810 både skoleholder og degn. Brøns flyttede i 1812 med skolen op ved kirkegården. Denne bygning havde indtil da været benyttet til bolig for degnen.

1829-1853 Rasmus Olsen.

Det var overalt et stort problem at forholdet mellem skoleholder og degn var ulidelig dårligt.

Præsten så ned på og ringeagtede degnen, og degnen ringeagtede skoleholderen. Det blev i løbet af nogle år lidt bedre, da degneembedet blev nedlagt. Degneembedet blev ved lov nedlagt ved ledighed efter 1794.


Skole nr. 2: Den gamle degnebolig.

Fra 1812 blev der så skole tæt op til kirkegårdsmuren i den tidligere degnebolig – degneembedet nedlagt ved ledighed efter 1794. Der skrives om skolen: Bygningen var meget gammel, idet den skriver sig fra ca. år 1500. Der var lavt til loftet, men lunt bag de tykke mure af munkesten, skrev en af lærerne senere i embedsbogen. I 1845 blev der bygget en ende til bygningen, hvor der var højere til loftet.

Ved en visitats i 1813 hedder det: Brøns er en duelig lærer. I 1815 påtaler sognepræsten de dårlige forhold med 1 lærer til 120 børn. Han ønsker skole i Vandløse for børn fra Nyrup og Vandløse. Denne skole indvies dog først i 1832.

En visitats noterer i 1837. Skolehuset meget godt, læreren meget duelig. 119 børn. I 1845: Skolehuset er under udvidelse. Der er 133 børn.

Læreren hare ved udsvævelse (druk) foranlediget af et slet forhold til sin kone, så han må holde medhjælper. I Vandløse skole er der 68 børn.


Flere skolehuse.

Forholdene bedres for børnene efterhånden:

Der bygges en skole Vandløse i 1832, hvortil der allerede ved udskiftningen var udlagt jord. Den blev i bindingsværk og med stråtag, som skik og brug var. Den holdt til 1911, hvor der skråt overfor byggedes en ny skolebygning med forskole og hovedskole. Denne nedlagdes, da centralskolen i Stenmagle toges i brug i 1958.

Assentorp fik en skole i 1868 og en forskole i 1895. Disse skolehuse holdt også indtil byggeriet af centralskolen i 1958.

Skolerne i Vandløse, Assentorp og Stenmagle var alle 4-klassede: 2 klasser i forskolen og 2 klasser i hovedskolen.

Skolebygningen i Stenmagle blev solgt til privat brug. Den blev desværre revet ned 1955.


Skole nr. 3 Stenmagle Forskole.

I 1911 kom der en ekstra skole i Stenmagle, idet der ligesom i mange andre landsbyer byggedes en forskole til de yngste børn. Her holdtes skole til 1958 for 1.-3. kl. indtil man tog centralskolen i brug i 1958.

Eleverne bar hver en bunke materialer, og så var den nye skole taget i brug. Under flytningen forsvandt spanskrøret på forunderlig vis, hvilket skabte en del uro.

Samtidig nedlagdes skolen i Vandløse fra 1911 med sine to lærerembeder, forskolen og hovedskolen i Assentorp.


Lærere i denne periode:

1853-1883 Christian Bredal. Dygtig lærer. Døde i embedet. Begravet på Stenmagle kirkegård.

1883-1890 Carl Christian Sørensen Povelsen.

1891-1917 Hans Peter Hansen Askegaard. Død i embedet. Begravet på Stenmagle kirkegård.

1918-1948 Søren Sørensen Høegh. Fulgte med til den nye skole i 1923.

1948-1971 Aage Jensen. Dygtig underviser. Blev førstelærer og senere inspektør ved den nye skole.


Skole nr. 4: Nyt skolebyggeri 1923.

Tiden efter 2. verdenskrig er kaotisk for skolerne. Det er håbløst at skaffe vikarer – de blev af mange afskygninger – og der var slet ikke tale om uddannede lærere. De eksisterende lærerboliger fra 1800-tallet var ikke til at prale med, især de elendige sanitære forhold.

I 1952 så man på tegninger til en ny skole. Materialebevilling til den blev bevilget sidst i 1956. Skolen blev klar 5. september 1958. Den nye skole kom til at koste ½ mill., hvorfor nogle borgere kaldte byggeriet ”helt vildt”.


Skole nr. 5. Stenmagle Centralskole.

En efter tiden moderne skole med gymnastiksal, skolekøkken, træsløjd (og senere også metalsløjd) og fysiklokale.

Da sognet i 1958 fik en centralskole fortsatte man med at benytte skolebygningen fra 1923 til undervisning indtil den blev overtaget af skolefritidsordningen.

Der var nu kun 1 skole i sognet med 260 børn fordelt i 10 klasser, samt 8 lærere.

Blandt lærerne huskes Aage Jensen (førstelærer), Iversen, Damgaard, Jørgensen, frk. Andersen og fru Andersen, samt et par vikarer.

Fra skoleåret 1959/60 gik man over til august-skoleår.

Fra 1961 indførtes 8. kl. og 10. kl. fra 1968. Dette varer dog kun til 1974, hvorefter elevtallet daler voldsomt, hvor skolen går fra at være to-sporet til at være 1-sporet. Fra 1969 indføres lørdagsfri og fra 1973 kommer der en børnehaveklasse.

I 2012 nedlægges hele skolen og eleverne flyttes til Stenlille. Der var således skole i Stenmagle fra 1732-2012.


Skoleledere ved Centralskolen:

1972 - 1982 Lars Peter Christiansen

1982 - 1983 Ernst Harder

1983 - 1986 Bent Christian Mikkelsen

1986 - 1992 Knud Andersen

1992 - 1998 Lis Gunnarson

1998 - 2002 Peter Svarre

2002 - 2008 Bo Kyhn Rasmussen

1. jan. 2009 - 31.7 2011 Søren Rytter JohansenTekst og billederne herunder er tidligere materiale, som dog stadig supplerer ovenstående artikel fra Holger Jørgensen.


.
Stenmagle skoles oprettelse skete som degneembede, men fra de tider findes ingen oplysninger, der med bestemthed kan sige noget. Det vides, at der fra 1812-29 har virket en lærer ved skolen, der hed Brøns. I 1812 solgtes skolebygningen på Stenmaglevej bag Holmsgaard, og skolen flyttede op i degneboligen ved kirken. Denne udvidedes i 1909 til 4-klasset skole, og en forskolebygning opførtes samme år ved siden af "Flagsbo". Førstelærer er Søren Sørensen Høegh, forskolelærerinde er Johanne Andersen.

Vandløse skole blev oprettet i 1831, og til denne blev der af kommunen givet et areal, matr. no 1, i Vandløse by. Skolen indviedes 1. februar 1832 af højærværdige provst Bentzon, Ringsted. Skolen indrettedes som 2-klasset, med lærer Petersen som den første lærer. Han afløstes i 1837 af lærer A. Nielsen, der virkede indtil 1872. Lærer L. Jørgensen ansattes som hjælpelærer i 1867, og afløste lærer Nielsen da han afgik. Jørgensen virkede til 1907, da han efterfulgtes af nuværende lærer Andreasen. Man solgte i 1911 den gamle skole for 7050 kr., og opførte en ny skolebygning, ca. 200 alen fra den gamle, på en høj, fritliggende plads. Den kostede 23.000 kr. incl. inventar. Ved den nye skoles indvielse indordnedes skolen til 4-klasset skole, og forskole oprettedes.


Div. oplysninger 1901, 1911, 1870 - Skoledistriktets område: (Vandløse-Nyrup-Kyringe) Vandløse og den del af Nyrup distrikt, som ligger øst for vejen, der fører gennem Nyrup by fra nord ad Vielsted til samt Kyringe distrikt. - Hele Nyrup distrikt vedbliver dog at yde offer og akcidentser til Vandløse skole.


Se artiklen her om Vandløse skole (1911-1958)

 


Assentorp skole

Skoledistriktets område: Assentorp, Holte, Engkrogen og Marelyng

 

 

Assentorp: Til højre på hjørnet ligger købmanden, i midten forskolen og øverst skolen.

 


Stenmagle skole mellem Holmsgård og Toftegård - matr. nr. 24s

Hertil hørte næsten fra starten i 1732, børnene fra 66 gårde og lige så mange huse. Denne skolebygning, midt i den gamle by, er nok indrettet i en eksisterende bygning, måske stuehuset til en ødegård. I 1739 betegnes den af provsten som værende i ringe stand. Der var på et tidspunkt tale om at bygge til, men det blev vist aldrig til noget. 1812 solgtes den gamle skolebygning til nedbrydning, ialt 8 fag bindingsværkshus, mod at den gamle lærer Møller skulle have fribolig i den til Mikkelsdag 1812.

Stenmagle skole ved kirken

På pladsen ved kirken (mellem graverhuset og kirken) har siden middelalderen ligget en lang hvid bygning, som ingen kender historien på. Måske er den så gammel, at den har været ejet af domkapitlet i Roskilde. Embedsbogen for skolen giver følgende oplysninger: Den gamle skole var oprindelig degnebolig. Murene var af svære gamle røde munkesten.

I gavlen ind mod kirken sad en egeplanke med følgende indskrift:

"E.D.P. A.M.D. 1775"

Det første er navnet på degnen Edvard de Place, født 1746, blev skoleholder, siden også degn i Stenmagle. 17. dec. 1773 aflagde han degneeden for biskop Harboe. Han var knyttet til Stenmagle Skole til 1799 og døde 1808. Han var gift med Anne Mons Datter, der var født 1743 og døde 1830, 87 år gammel.

 

Skole og degneembedet blev i 1812 forenet, og skoleholdet flyttedes op i den degneboligen ved kirken, hvor man sandsynligvis holdt skole i den øverste ende af denne, op mod kirkegården.

 

... 1845 tilbyggedes et nyt skolelokale i den nederste ende af skolehuset, længst fra kirkegården ... det gjorde tjeneste som skolestue til 27. okt. 1923, da der holdtes skole i det for sidste gang. Bygningen ved kirken blev nedrevet i 1955. Skolens brønd blev fyldt op, og området reguleret til brug for kirken i 1978.

 

 

 

Den nuværende skole indviedes den 29. okt. 1923 af provst Nørgaard, Førslev.

(I dag - 2009 - er her SFO i den gamle skole fra 1923.)

 Stenmagle Skole - med skolen fra 1923 tv. og "centralskolen" fra 1958 th. - med nytilbygning af glasfacaden i starten af det nye årtusinde.
Centralskolen fra 1958

Torsdag den 4. september 1958 skrev “Folketidende” som overskrift over en længere beskrivelse af Stenmagle nye skole følgende: “Stenmagle indvier i morgen sin smukke nye centralskole”.

 

... Indtil da havde de 3 skoler i Stenmagle, Assentorp og Vandløse, været fireklassede skoler med to lærere ...

 

 

Man havde haft planer om at dele Stenmagle kommune i 2 skoledistrikter, med en skole placeret ved Nyrup og en anden mellem Stenmagle og Assentorp. Men planen om at lave kun kun et skoledistrikt med en skole i Stenmagle eller i nærheden af Nyrup ... blev besluttet ... og opføre den nye skole i forbindelse med den bestående Stenmagle skole fra 1923. ... Udgiften til skolen fuldt monteret samt til opførelse af nogle lærerboliger beløb sig til 1,5 mill. kroner. ... og de 260 skolebørn samledes til flaghejsning ...  For mig var det en stor tilfredsstillelse, at det skema, som jeg havde lagt for de 10 klasser, fungerede tilfredsstillende, det var jo første gang, jeg havde prøvet at lægge et så omfattende skema. Skolen var fra starten en 7-klasset skole, men på 3 af årgangene var det nødvendigt med parallelklasser, og gennemsnitstallet pr. klasse var således 26 elever. Til at undervise var vi 8 lærere ...

 

 

I foråret 2002 blev skolen væsentligt fornyet og udvidet, bl.a. med en flot glasfacade på hele nordsiden - samtidig med at den blev ændret fra en 7. kl. skole til en 6. kl. skole.

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille