Sogne / Stenmagle Sogn / Gårde m.v. / Stenmagle Mølle (artikel af Holger J.)
 
Stenmagle Mølle

Stenmagle Mølle hørte oprindelig til de privilligerede møller og blev oprindelig drevet som fæstemølle under Sorø Akademi.
Der har været mølle i Stenmagle langt tilbage i tiden. Sorø-bogen skriver således om 1586: Stenmagle Mølle: består af 2 længer og en hestemølle, 1 vejrmølle helt brøstfældig, ingen avl (intet landbrug. Der var antagelig først jord til møllen fra 1796, hvor mølle og Møllegård fik samme fæster). Denne mølle lå ifølge udskiftningskortet lidt sydvest for Møllegården.
Stenmagle var en stor landsby på den tid med 26 gårde, så der har været god brug for en mølle. Byens gårde var pligtige til at benytte denne mølle, når de skulle have malet korn til deres brød.

”Danske Møller” (1934) skrev:
Den oprindelige mølle var en stubmølle, som gik ud af drift i 1803. Der blev i stedet bygget en hollandsk mølle. Denne brændte i 1907. I stedet opførtes en ny med et vingefang på 35 alen med selvkrøjer og selvsvikker. Til denne mølle blev installeret en 55 hk. Motor.

Sorø-bogen side 358 (i afsnittet om fæste og selveje – i 1850-erne)
Egentlig kunne loven om udskiftningen sidst i 1700-tallet ikke finde anvendelse på møller, selv om nogle af dem havde noget tilliggende jord, når dog møllebruget var det væsentlige, men alligevel besluttede man sig dog til at følge en med lovens bestemmelser analog fremgangsmåde. Af Akademiets otte møller blev de 4, nemlig Stenmagle, Fjenneslev, Suserup og Alsted, afhændet som arvefæste. Derimod hørte de andre fire til fæstegodset, Sorø Vejrmølle med en parcel af Lille Ladegårds jorder, Tersløse Vejrmølle med en jordlod, en vejr- og vandmølle i Bromme og i Havrebjerg en vand- og vejrmølle, begge ligeledes med jordlodder.

Stenmagle Mølle og Møllegården.
Længe før udskiftningen i 1782 lå der som omtalt en mølle på stedet.
Det var ofte tilfældet før udskiftningen i 1782, at møllerne fæstede en ødegård i byen, og ødegårde var der i 1700-tallet en del af. Navnet Stenmagle Møllegård er ikke nævnt før i forbindelse med udskiftningen. Gården lå indtil da vestligt i landsbygadens sydside. Møllegården fik efter udskiftningen jord helt hen til møllen, så den har antagelig været fæstet ud til mølleren allerede før udskiftningen.
I forbindelse med udskiftningen blev ”Møllegården”, matr. nr. 16, tillagt møllen og udskiftet fra landsbyens jorder. Der er skøde (selveje) fra Sorø Akademi på matr. nr. 16, Møllegården, allerede i 1807, mens de andre gårde først fik selveje fra 1854, for de flestes vedkommende. Alt tyder på en gård, som mølleren først har haft i fæste, så i arvefæste og fra 1807 i selveje. Der var 102 td.l. til ejendommen i 1807.
Møllegårdens nuværende bygninger er fra efter en brand i 1928.

Stenmagle Mølle.
Stenmagle Mølle har i 1900-tallet været en større virksomhed med bageri (fra 1888), melfabrik (mølleri), både for omegnens bønder samt grovvarehandel, herunder med kunstgødning. Der var omkring 6 ansatte, herunder en møllersvend og en bagersvend.
En meddeler fortæller:
Stenmagle mølle havde også et bageri til grovbrød og franskbrød, som solgtes fra brødvogne med hesteforspand i omegnens kommuner.

Møllen brænder.
Den 4. nov. 1957 opstod der ild i møllens tørreri, som nedbrændte. Medarbejderne fik lukket en jerndør, således at den ældste del af møllen blev reddet.
Der brændte 2000 td. Sæd, 1100 td. Kunstgødning og 100 td. Oliekager.
Selve bageriet brændte ikke, men blev en del vandskadet. På loftet over bageriet lå 100 td. rug, som ligeledes blev vandskadet. Der blev efter branden skabt kontakt til nabobagerierne, således at kunderne fortsat kunne få deres brød.
Møllen blev genopbygget i 1958 med mølleri og grovvarehandel.
Mølleriet fortsatte til 1967 og grovvarehandelen til 1968.
Det blev kort efter branden besluttet at nedlægge bageriet og få et samarbejde med ”Sorø brødfabrik”. Sorø Brødfabrik blev oprettet i 1934 med start i 1935 ved nedlæggelse af 5 rugbrødsbagerier:
Kongskilde Mølle ved møller Larsen
Broby ved bagermester Olsen
Sorø Dampbageri ved bagermester Christensen (nu Sejers bageri)
Pedersborg Bageri ved bagermester Christiansen
Bromme Mølle ved møller S. Høyer
Baggrunden for oprettelsen af brødfabrikken var dels vigende indtjening og dels større krav til hygiejnen.
I 1944 opkøbte Brødfabrikken Sorø Møllegårds bageri og Stenmagle Mølles bageri kom således med i 1957/1958. 2 af de 5 bagerier fortsatte dog med at bage franskbrød og kager.

Beboelsen til Stenmagle mølle blev solgt fra i 1968.
Indtil en vejudretning i 1959-61 lå beboelsen og møllen på hver sin side af landevejen. Efter vejudretningen blev haven delt i to stykker.

Lige nord for Møllen ligger et hus – Bakkehuset – en ejendom, oprindeligt med landbrug, som intet har med møllen at gøre. Den fik jord fra Dalsgård. Dennes bygninger er fra efter en brand i 1917.

Der er omtale af branden i Sorø Folketidende den 4. nov. og den 5. nov. med billeder.

Ejere af Stenmagle mølle og Møllegård:
Lars Eilertsen fik gården som arvefæster i forbindelse med udskiftningen af Stenmagle by. Antagelig har han haft gården også før 1782.
Møller Lars Schiøler (1802-1828/29). Købt til selvejendom i 1807
Møller Thomas Schiøler (søn)1828-64
Enken C.W.M. Schiøler fortsætter møllen efter mandens død med sønnen Christian Schiøler som forpagter. Han er da 26 år og ugift
Rasmus Emil Ebbesen 1883-1884
Christian Schiøler 1884-85

Møller Peter Jensen, 1885, der overdrog møllen til svigersønnen, Hans Peter Sørensen. I folkeregistret for 1901 står han som gårdejer

Stenmagle Mølles ejere efter 1898.
Møller Th. Jørgensen (1898-1912)
Møller Carl Jensen (1912-1921)
Møllen tilbagekøbes af Th. Jørgensen og dennes søn Hans L. Jørgensen (1921 – ca. 1960), hvor den blev solgt til Knud Jørgensen, St. Merløse.
I 1967 blev møllen solgt til ”Korn og Foderstofkompagniet”, der også havde opkøbt andre møller, men stuehuset blev som omtalt solgt fra.
I 1970-erne blev Stenmagle mølle solgt til ”Brødrene Eskesen”+. Bygningen blev en del af en stor virksomhed, der havde handel med mange lande.

Stenmagle Lille Mølle
Var en mindre mølle. Den lå ved Merløsevej på bakken øst for DONG. Møllen blev bygget af møller Peter Hansen omkring 1885, men blev nedlagt omkring 20 år senere, da der var for lidt at bestille. Peter Hansen boede selv på en gård syd for Merløsevejen, Merløsevej 10. Peter Hansen blev meget gammel. Han oplevede bådekrigen 1864 og begge verdenskrige. Han ligger begravet på Stenmagle kirkegård.
 
Billeder lånt af møller Hans Jørgensens familie
Stenlille Lokalhistoriske arkiv.
Holger Jørgensen


Artikel skrevet af Holger Jørgensen, frivillig i Sorø Lokalarkiv, tidligere overlærer på Stenmagle Skole.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille