Sogne / Munke Bjergby sogn / Munke Bjergby Kirke

Munke Bjergby Kirke

Direkte til et underafsnit


Munke Bjergby Kirke

Kirken er fra omkring 1140, hvor den hed Bjergby Kirke. Den består af et romansk skib og et kor med apsis og et sengotisk kapel mod nord, våbenhus mod syd og tårn mod vest samt et lille sakristi mod nord.
Den er bygget af marksten, nogle rå og kløvede, nogle af tilhuggede sten for så vidt angår kirkens romanske del. Der er frådsten og kridtsten fra Stevns på ydersiden af apsis. På nordsiden er en lille sprække, hvor folk udenfor har kunnet høre munke og præster, når der blev holdt messe.
Der har oprindelig været fladt træloft som i de andre romanske middelalderkirker. Omkring 1400-1450 kom der gotiske krydshvælv i skib og kor.
Tre udskårne træfigurer fra kirken er bevaret: Krucifiksfigur (1250-1300), Jomfru Maria med barnet (1475) og Sankt Martin til hest (1450). Figurerne er fra den katolske tid og kan ses på Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø.

Omkring 1500 tilføjedes tårn, kapel og våbenhus, alt af munkesten og sakristi af kamp og munkesten . Kirken restaureredes 1863-64, hvor ydermurene blev renset for overhvidtning og puds, og der blev lavet såkaldte skærvefuger. Samtidig fik vinduerne den form, vi kender i dag.
Kornerup konstaterede i 1893, at der var rester af kalkmalerier i apsis, en romansk dekoration med blomster, helgener og hvide fugle som i Alsted Kirke.
I kapellet er bevaret et smukt gammelt katolsk monstranshus (gemme for nadverbrød og relikvie) fra ca. 1500 udskåret i én egeblok og jernbeslået. Man ved, at det i 1758 stod ved alteret. Døbefonten er romansk af hvidgrå sandsten med udhugget tungeornament.

Sankt Martin, Munke Bjergby Kirke 1450
(Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø)

Monstranshuset fra 1500 i kirkens nordkapel
(Foto: Jon Bjarni Hjartason)

Prædikestolen fra 1595 har nyere malerier af tre evangelister og indskåret på latin Herrens ord bliver i evighed (VERBUM DOMINI MANET IN ETERNUM). Den var oprindelig anbragt tværs over skibet foran korbuen som lektoriestol.

I nordkapellets gulv ligger en gravsten for Hans Pedersen Faxe og hustru. H.P. Faxe var sognepræst i Munke Bjergby og Bromme i årene 1671-1678.
Indtil 1970 var det maleri, man nu ser i nordkapellet, altertavle. Det forestiller Jesus i Gethsemane og er malet af N. Simonsen i 1872. Den tidligere nu tilintetgjorte altertavle var helt tilbage fra 1593 og anskaffet af Sorø Skoles første forstander Chr. Machabæus.

Den ældste kirkeklokke er fra 1585 og støbt til Skellerup ved Svendborg. I våbenhuset ses en pengeblok fra 1700-tallet. Under våbenhuset er fundet romanske grave fra 1200-tallet.Munke Bjergby kirke 1968


I 1970-72 blev kirken restaureret og alterbord, knæfald, bænke i skib og tårnrum blev fornyet. Ansvarlig var arkitekt og grafiker professor Naur Klint (1920-1978). Bænkene er efter tegninger af hans far arkitekt, professor Kaare Klint (1888-1954), som især er kendt for fuldførelsen af Grundtvigskirken, og som tegnede Fåborgstolen, safaristolen samt kirkestolen af flettet søgræs til Bethlehemskirken. Naur Klints søn arkitekt Lars Klint (f.1947) har tegnet antependium (alterforhæng) og gulvtæppet foran alteret.

Orglet er et Staruporgel med 6 stemmer fra 1972.

Fire relieffer i lys bronze, fremstillet i årene 1977-1986, danner altertavle. De er støbt i 1988. Motiverne er fra lignelsen om den fortabte søn. Kunstneren er professor Mogens Bøggild, (1901-1987), som også udformede Korsgangen i 1960. Denne skulpturgruppe er også støbt i bronze – i 1990 – og opstillet i kirkens tårnrum.
 
I kirkeskibet på sydvæggen over døren til våbenhuset hænger et keramisk relief "Kristustræet" udført i 1981 af Jens Chr. Ebbestad, Døjringe.Munke Bjergby Kirke 2002
(Foto: Jon Bjarni Hjartarson)


Mogens Bøggilds "Korsgangen" støbt i bronze 1990 og opstillet i kirkens tårnrum
(Foto: Jon Bjarni Hjartarson)

Kirken har været under Sjællands Bispestol og under Sorø Kloster fra 1462. Klostret skulle sørge for præst - sikkert en munk - mod til gengæld at få indtægten fra præstegårdens jord. Senere var kirken under Hellestrup Hovedgård i Kirke-Flinterup Sogn, men kom tilbage til Sorø Akademi i 1743. Kirken blev selvejende d. 1.9.1934.

Munke Bjergby Kirke 1914
Der er endnu ikke anlagt gravsteder mellem kirken og Kirkebakkevej.
Direkte til et underafsnit
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille