Artikler / Orebo Skole
Artikel til lokalaviserne fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille – februar 2015
 

Orebo Skole i Stenlille Sogn
 

I en årrække gik børnene fra det senere Orebo Skoledistrikt i Niløse Skole ved gadekæret og i Stenlille Skole ved kirken. Men efterhånden blev disse skoler overfyldte.
I Niløse Skole fra 1837 var der ét klasselokale. I året 1847 var der 115 børn. De gik i skole hver anden dag, og lokalet skulle så rumme op mod 60 elever. Stenlille Skole fra 1804 havde også kun et enkelt klasseværelse. Der var en god bid vej at gå til Stenlille.
Man begyndte derfor at planlægge en skole i Orebo i Lårup ejerlav, Stenlille Sogn.
Den 21. april 1854 holdt sogneforstanderskabet for Stenlille Sogn møde på Quellinghøj i anledning af den nye skolelods afmærkning og taksation. Efter en række møder dels på Quellinghøj og Sandlynggård og dels i Stenlille Skole lykkedes det at finde et areal til skolebyggeriet.
Først var der tale om 6 tønder land på Quellinghøjs jord, men prisen var for høj, og efter flere forhandlinger blev det besluttet at forhandle med gårdejer Hans Nielsen, Orebogård. Man købte så 6 tønder land fra denne gård langs Havremarksvejen (Orebovej) og langs Quellinghøjs markareal for 1200 rigsdaler.
Dengang var det foreskrevet, at læreren udover fri bolig skulle have så meget jord (skolelodden), at han kunne være selvforsynende. Derfor måtte der købes hele 6 tønder land.
Sogneforstanderskabet ledede en sognekommune 1841-1867 – og efterfulgtes af sognerådet.
 

3300 rigsdaler
 
Øst for skolen lå Sorø Akademis Orebo Skov. I 1890 begyndte Johs. Rebien lige syd for skolen at lave skafter, og Orebo Savværk og skaftefabrikken dukkede op efter en halv snes år. Virksomheden voksede og bærer i dag navnet Orebo Træindustri A/S.
Amtsskoledirektionen godkendte jordkøbet, så man på et møde den 4. januar 1855 kunne gå videre med tegninger og licitation.
Den 3. marts blev der skrevet kontrakt med den 27-årige tømmermand Niels Johansen fra Assentorp, som fik arbejdet for 1930 rigsdaler.
Den 29. april var alt i orden, idet skolekassen havde fået 3300 rigsdaler i lån fra det offentlige.
Pengene fordeltes således: skolelodden 1200 Rd., bygninger (stråtækt muret hus med skolestue, lærerbolig og udhus med stald, lo og lade) 1930 Rd., brønd, inventar (kakkelovne m.v.) 170 Rd.
I 1875 omveksledes rigsdaleren til 2 kroner (”en daler”).

 
Skolens distrikt og dens lærere
 
Den 3. februar 1856 kunne skolen indvies. Skoledistriktet kom til at omfatte Sandlyng, Sværdsholte, Magleø, Bodal, Tørvelynghuset mellem Magleø og Bodal, Lårup, Quellinghøj, Havremark og Orebo. Fra Sværdsholte kunne børnene gå ad en markvej tæt forbi Orebogård.
Skolens første lærer K.N.C. Povelsen fra Sorø modtog den 6. februar øverste klasse med 16 piger og 10 drenge.
Allerede efter to år flyttede lærer K.N.C. Povelsen til den nye Skole i Assentorp.
Hans efterfølger var Philip Julius Wilhelm Eberhard Dörr fra Holsten. Han virkede på skolen indtil den 31. december 1868.
Dörr anlagde en dejlig have med bl.a. 13 forskellige æblesorter, spanske moreller og gule blommer samt grønne vindruer på sydsiden af huset og mange andre træer og buske. De kommende lærerfamilier nød virkelig godt af lærer Dörrs velanlagte have.
Da lærer Dörr flyttede, ansattes Johannes Leonhard Povelsen, som var søn af Jacob Chr. Povelsen, Stenlille Skole. I 1872 flyttede J.L. Povelsen til Stenlille Skole, hvor han afløste sin far og var førstelærer helt til 1914.
 
 
Gejstligt tilsyn
 
Den 1. februar 1872 ankom lærer Chr. Hvid Bredahl fra Bringstrup, en brorsøn til digteren af samme navn fra Borød vest for Sorø Sø. Bredahl var en noget speciel herre, der gav anledning til flere klager og sager.
Han var en velbegavet lærer, som vandt børnenes hjerter. Han var gift med en præstedatter fra Stenmagle, og præsten her, Hegelund Møller, sørgede ofte for, at der kom et læs ”naturalier” til skolen i Orebo.
Det fortælles, at Bredahl i skoletiden kunne finde på at gå hen til købmand Birkholm ikke langt fra skolen for at få sig en bajer. Det kunne så udvikle sig til kortspil og flere bajere. Så måtte skolebørnene sendes hjem.
Provst I. H. Linnemann var utilfreds med flere af skolefagene, og provst Dahlerup havde anmodet Bredahl om at holde hjælpelærer, da han døde i juli 1886.
Skolerne var under tilsyn af biskop, provst og præst indtil 1933/35. Indtil 1949 var én af amtets provster dog udpeget som medlem af det nye tilsynsorgan amtsskoledirektionen.

 
Olsen rettede op
 
Var det gået halvskidt i en årrække, blev der rettet helt op, da lærer Jens Olsen fra Reerslev ved Roskilde, 36 år gammel, tiltrådte i november 1886.
Han blev skolen en god mand og forblev i embedet i omtrent 35 år indtil juli 1921. Han var i alle måder en afholdt skolemand og var dertil organist i Stenlille Kirke.
På fotografiet ses lærer Olsen i haven med børnene foran den stråtækte skole. Hans hustru Anna Marie Olsen ses yderst til venstre.
I 1905 blev skolestuen udvidet og indgangsforholdene forbedret. Skolestuen fik sin egen indgang. Murermester Faber, Stenlille, forestod arbejdet for 1634 kr. Samtidig udvidedes eksercérpladsen, som man kaldte pladsen til leg og gymnastik i det fri.

 
Skole i over 100 år
 
Jens Olsens efterfølger blev lærer Niels Peter Nielsen Rosby fra Kirke Helsinge, som havde nogle hårde år under 2. verdenskrig, da der var tilmeldt op mod 70 elever. Det var tiden med Åmosens mange kvindelige og mandlige tørvearbejdere og deres børn.
I 1948 flyttedes de fire ældste årgange til Stenlille Skole. Tilbage blev de tre yngste årgange.
Da lærer Rosby gik på pension i 1950, omdannedes embedet til et forskolelærerindeembede.
Skolens sidste lærer var lærerinde Marie Hansen, der sammen med eleverne flyttedes til Stenlille Skole, da Orebo Skole blev nedlagt i 1957.
Skolen fungerede i 101 år.
 
Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 


Orebo Skole
Lærer Jens Olsen og eleverne i skolens have i begyndelsen af 1900-tallet. Den hvidkalkede skole har stråtag. Der er senere kommet fast tag på bygningen, som nu er i privat eje.
 
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille