Fælledbjerggård Vandløse

Fælledbjerggård Vanløse pr. Nyrup. (Fællebjerggård)

Kannikevej 7

Matr. Nr. 2 og 14 A

 

 

 

fbg 

Fælledbjerggård 2012

Foto: John Schou Hansen

 

fbg

Fælledbjerggård

Foto; Lokalhistorisk Arkiv Stenlille


Fælledbjerggård var den første af egnens gårde, som blev selvejende, idet Peder Jensen købte gården i 1806 af Kammerherre Neergård, Bonderup, for 700 Rigsdaler.(En anden kilde skriver, at prisen var 800 Rigsdaler). Det var på det tidspunkt et ret ukendt fænomen og Peder Jensen var genstand for meget spot fra de øvrige fæstere, som dog efterhånden fulgte trop.

I 1824 overgik gården til en mand, der hed Jens Andersen. Gift med Peder Jensens datter. Hvad gården dengang kostede er der ingen oplysninger om, men Jens Andersen, der allerede på dette tidspunkt var enkemand, overdrog i 1849 ejendommen til sin svigersøn Peder Pedersen af Førslev for 3004 Rigsdaler, plus en aftægt til en værdi af 400 Rigsdaler for en 5-årig periode. Men da Jens Andersen nød sin aftægt i ikke mindre end 23 år blev det således et ikke ringe tillæg til købssummen.

Efter den tids skik og brug blev der udfærdiget en meget omhyggelig aftægtskontrakt, der vidner om en nøjsom tid. Bl.a. dette at en bilæggerovn var udlejet til Smeden i Gyrstinge. Det var altså ikke alle der havde råd til at købe en kakkelovn, så man måtte nøjes med at leje.

 

 

Kontrakten lød i sin helhed således:

§ 1.

Som vederlag for en del af købssummen for den min tilkommende svigersøn Peder Pedersen af Førslev, d.d. af mig tilskødet selvejergård Fælledbjerggård kaldet, på Vanløse Bys Mark, Stenmagle Sogn, Sorø Amt, har jeg for min livstid betinget mig følgende aftægt, der skal hvile med 1. prioritets Pantret på bemeldte Fælledbjerggård med tilliggende samt besætning og inventarium nemlig:

  1. Fri bolig i et hus på 4 fag, som opføres af nye og forsvarlige materialer, hvilket hus indrettes således; 2 fag til stue, hvori indsættes 2 fag nye og tætte vinduer. 1 fag til køkken og skorsten og 1 fag til brændehus.

Bygningen forsynes desuden med tætte og gode døre af nye fyrrebrædder ligesom også stuen og køkkenet forsynes med loft ligeledes af fyrrebrædder.

Bemeldte 4 fag hus, som Peder Pedersen, eller gårdens tilkommende ejer, bestandigt for egen regning forsvarlig skal vedligeholde, bliver at opføre enten i umiddelbar forbindelse med gårdens bygninger eller ikke over 4 favne fra samme. Til haveplads forbeholder jeg mig en halv skæppe land, (ca. 345 m2) hvor jeg selv finder for godt.

Da jeg imidlertid foreløbig erholder bopæl i selve gården, bestemmes det herved at Peder Pedersen eller tilkommende gårdens ejer skal have det ommeldte 4 fags hus i det hele opført og indrettet på den foran førte måde et halvt år efter at jeg den 1. maj forud har forlangt sådant.

Skulle desuagtet denne forpligtigelse ikke blive efterkommet, skal vedkommende være ifalden en mulkt (bøde) af 1 rigsdaler til Stenmagle Sogns Fattigkasse for hver dag efter den foran bestemte tid, som hengår indtil huset er opført.

b. I årlig aftægt levere og udreder Peder Pedersen eller tilkommende gårdens ejer til mig:

1.) 3 Tdr. rug, 2 Tdr. byg og 1 Tdr. malt, af gode sunde og forsvarlige varer, hvoraf den ene halvdel leveres mig den 1. maj og den anden halvdel hver 1. november.

2.) 4 lispund (1 lispund = ca. 8 kg.) røget mellem flæsk, 1 lispund ost, 1 lispund smør og 1 lispund dyretalg, ligeledes af gode sunde og forsvarlige varer. Flæsket og osten leveres hver 11. november og det øvrige med den ene halvdel hver Pinsedag og den anden halvdel hver Mortensaften.

3.) 10 læs god tørv på høstvogn og ½ favn frisk kløvet bøgebrænde, frit hjemkørt samt afleveret hver Mikkelsdag på det sted jeg forlanger det.

4.) 5 Rigsdaler hver 1. maj og 5 Rigsdaler hver 1. november, skriver 10 Rigsdaler.

5.) Hver morgen en kande nymalket mælk.

6.) Fri befordring til Doktor og medicin i tilfælde af at jeg skulle blive syg og forlange denne befordring.

Fri befordring 2 gange årligt til og fra Sognets Kirke, samt endvidere en befordring en hel dag, hvert år, til afbenyttelse hvorhen jeg måtte forlange det, dog ikke i høsttiden.

  1. Af det af gårdens værende bohave forbeholder jeg mig straks at udtage, foruden mine egne gangklæder og linned, et grønmalet sengested med rødt drejls omhæng, en rødstribet ulden underdyne, en gulstribet linned do. , 3 lange gulstribede hovedpuder, et par hørlærreds- og et par lærreds-lagner, om Peder Pedersen eller tilkommende Gårdens ejere, stedse skal besørge forbedrede, når jeg anser sådant nødvendigt.

1 bilægger kakkelovn, som for tiden er udlejet til en Smed i Gyrstinge, et rødmalet fyrrebord, 2 rødmalede stole, en dragkiste, en ege klædekiste, en fyrre do., alle med fornødne låse og nøgler. Et grønmalet fyrre hængeskab, en jerngryde på omtrent 6 kvarter, en kobberkeddel som kan rumme 2 spande vand, 1 kobberpotte, 2 stk. mejeleer, en håndøkse, 2 stk. naver (en slags bor) samt endeligt et får som bestandigt skal fodres og græsses gratis for mig iblandt gårdens får.

 

§ 2.

 

Denne kontrakt indgås og vedtages herved i alle dens ord og punkter af mig Peder Pedersen, som ægter Jens Andersens datter Ane Jensdatter og som dags dato har modtaget skøde på Fælledbjerggård, hvor den foran betinget aftægt af mig er omtalt og som af Peder Pedersen og tilkommende ejere af gården bestandigt skal ydes mig så længe jeg lever.

Med hensyn til brugen af det stemplede papir til denne kontrakt bemærkes det, at den foran betingede aftægt, antoges i det hele at have en femårig værdi 400 Rigdaler- skriver fire hundrede rigsdaler.

Denne kontrakt, som således er indgået og afsluttet imellem os og til tings kan læses på min Peder Pedersens bekostning, bekræfter vi herved med vor underskrift.

 

p.t. Sorø 25. november 1849

Jens Andersen

Peder Pedersen

 

Det er værd at lægge mærke til, at medens Peder Jensen da han købte gården i 1806 ikke kunne skrive sit navn, men måtte nøjes med at tegne sit bogmærke. Kan både Jens Andersen og Peder Pedersen skrive deres navne ret tydeligt.

Svigersønnen Peder Pedersen blev far til Fælledbjerggårdens senere ejer, Christian Pedersen, der giftede sig med Jens Arvigs datter.

 

fb

Christian Pedersen og hustru Sofie

Foto; Lokalhistorisk Arkiv Stenlille.

                                        

Da der ikke kom børn af dette ægteskab gik gården over til en brodersøn af Chr. Pedersen, Otto Pedersen, der blev det 5. slægtled der ejede Fælledbjerggård. Otto Pedersen overtog gården i 1917.

 


fb

Otto Pedersen med heste på gårdspladsen.

Foto; Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

 

 

Den nuværende ejer Aksel Mortensen, overtog gården i 1983 fra Lillian Hansen.

 

John Schou Hansen

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille

Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37, 4295 Stenlille